Linköpings fallskärmsklubb (LFK) har ett systematiskt, långsiktigt och förebyggande miljöarbete som söker ständiga förbättringar för att minimera miljöpåverkan till följd av vår verksamhet.

LFK miljöpolicy och miljöarbete bygger på följande målsättningar:

 • LFK skall sträva efter att ständigt förbättra sitt miljöarbete.
 • LFK klimatkompenserar samtliga fallskärmshopp. (se nedan)
 • LFK skall alltid följa minst gällande miljölagar och föreskrifter.
 • LFK medlemmar ska samåka i största möjligast mån till och från Skärstad. Vi källsorterar vårt avfall och hanterar farligt avfall och kemikalier enligt Motala kommuns riktlinjer.
 • Energiförbrukningen i våra klubblokaler ska vara så låg som möjligt och ska i första hand tas ifrån från förnyelsebara energikällor.
 • Vid nyanskaffning av alla elektrisk utrustning ska hänsyn tas till energiförbrukningen.
 • LFK har rutiner för och tränar regelbundet sina piloter för att minimera bullerpåverkan för boende runt Skärstad flygplats.
 • LFK arbetar ständigt med att vårt flygplan ska ha så liten miljöpåverkan som tekniskt är möjligt och vi använder det flygbränsle som ger minsta miljöpåverkan efter motortillverkarens rekommendationer.  
 • LFK har rutiner för att hantera eventuella bullerklagomål och verkar ständigt för att minimera bullerpåverkan bl.a. genom en frivillig tidsbegränsning av hoppverksamheten.
 • Miljöpåverkan är alltid en grundläggande faktor som uppmärksammas vid alla förändringar av vår verksamhet.
 • Samtliga medlemmar i LFK skall känna till och arbeta aktivt för klubbens miljöarbete.

Klimatkompensering

LFK deltar i Svenska Fallskärmsförbundets (SFF) klimatkompenseringssamarbete med företaget Tricorona. Att klimatkompensera är ett sätt för oss att ta ansvar för de utsläpp som vår verksamhet genererar, och vi klimatkompenserar alla våra fallskärmshopp.

Tricorona, https://www.tricorona.se världsledande aktör inom frivillig klimatkompensation. Tricorona arbetar inom FN:s Kyotoavtal och det system för klimatkompensation som heter Clean Development Mechanism (CDM). Systemet innebär att man möjliggör projekt inom förnybar energi eller energi-effektivisering i utvecklingsländer som annars inte hade ägt rum. FN-certifierad klimatkompensation förhindrar inte bara utsläpp av växthusgaser utan ger bevisad klimatnytta, bidrar till tekniköverföring, infrastrukturförbättringar och hållbar utveckling i u-länder.