Kallelse till årsmöte 2018

Du som medlem är härmed kallad till LFK’s årsmöte 2018. Mötet kommer att äga rum den 22’e mars kl 18:00 på Gjuterigatan 1D i Linköping.

Som vanligt så behöver du INTE svara på denna kallelse utan det är bara att dyka upp.

Detta är ett årsmöte där vi bland annat skall gå igenom budgeten inför kommande år.

Styrelsen kommer presentera sina ambitioner inför säsongen vad det gäller hoppning, priser, byggnationer mm.

Sitter ni på förslag (motioner) som bör tas upp på mötet, meddela gärna någon i styrelsen om detta inför mötet så kan vi föra in det på dagordningen (för beslut som anses behöva antas av ett medlemsmöte behöver dessa skickats in till oss senast 14 dagar innan årsmötet).

Observera att det är endast betalande klubbmedlemmar som äger rösträtt på mötet, så skicka in medlemsavgiften så fort som möjligt så att du kan göra din röst hörd! Denna kallelse gäller självklart även pilotmedlemmar!

Om du inte kan komma så föreslås det att du skickar med en fullmakt med en betrodd medlem som kan föra din talan på årsmötet (för att vi ska vara beslutsmässiga behöver vi minst 1/3 av medlemmarna representerade!). Observera att en medlem får max medbringa 3 fullmakter.

Förslag på dagordning:

1. Mötets behörighet

2. Val av ordförande att leda årsmötets förhandlingar.

3. Val av sekreterare att föra årsmötets protokoll.

4. Val av två justeringsmän tillika rösträknare.

5. Godkännande av dagordning.

6. Föredragning av styrelsens och revisorernas årsberättelser.

7. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen.

8. Motioner till SFFs riksstämma.

9. Styrelsens propositioner och budgetförslag, enskilda medlemmars motioner.

 

Vi syns där!

 

/Styrelsen genom sekr. Theodor Karlsson