Hej, du är härmed kallad och varmt välkommen till LFK’s valmöte 2019!

Mötet kommer att äga rum torsdagen den 31 oktober kl 18:00 på Gjuterigatan 1D i Linköping.


Detta är ett möte för medlemmarna i klubben där vi skall välja styrelsen till 2019.

De poster som skall röstas om är Ordförande, Viceordförande, Flygchef, Chefsinstruktör och Kassör. Ordförande och Chefinstruktör har mandatperiod i 1 år, de övriga posterna har 2 års mandatperioder.

Är du intresserad av någon av dessa poster eller vet om någon som skulle passa att sitta i styrelsen kontakta någon i valberedelsen: Theodor Hedborg, Sofie Rosmark och Jan-Erik Runge. För mer information ang. styrelseposterna kontakta gärna sittande styrelsemedlemmar.

Alla medlemmar har rösträtt! A-D cert, elever och Pilotmedlemmar samt hedersmedlemmar.

Om du inte kan närvara föreslås det att du skickar  en fullmakt med en betrodd medlem som kan föra din talan på valmötet (för att vi ska vara beslutsmässiga behöver vi minst 1/3 av medlemmarna representerade!). Observera att en medlem får max medbringa 3 fullmakter (använd mallen som skickats via mail och i facebookgruppen).

 

Den preliminära dagordningen är:

 1. Mötets behörighet.
 2. Val av ordförande att leda valmötet. 
 3. Val av sekreterare att föra valmötets protokoll. 
 4. Val av två justeringsmän, tillika rösträknare. 
 5. Godkännande av dagordning. 
 6. Valberedningens förslag till styrelse.
 7. Val av ordförande 
 8. Val av styrelseledamöter.
 9. Val av två revisorer varav en sammankallande, samt en revisorsuppleant (väljs på ett år). 
 10. Val av valberedning om tre ledamöter varav en sammankallande (väljs på ett år). 
 11. Fastställande av medlemsavgift mm. för nästkommande år.

Med vänliga hälsningar,

/styrelsen, genom sekr. Maria Brändström